Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ, Trung tâm Hành chính tập trung, đường Lê Lợi, tổ 7, khu 3, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Số điện thoại liên hệ: 0650.3822335 hoặc 0650.3859040.

Bước 2: Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc giải thể.

Bước 3: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh ra quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong trong trường hợp được UBND tỉnh chấp thuận.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nội vụ.

- Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong;

2. Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong

3. Phương án giải thể tổ chức thanh niên xung phong, trong đó nêu rõ:

+ Lý do giải thể tổ chức thanh niên xung phong;

+ Đề xuất phương án giải quyết về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;

+ Quy định trách nhiệm của tổ chức cá nhân thực hiện phương án giải thể tổ chức và thời hạn xử lý các vấn đề liên quan.

+ Đối với việc giải thể Trung tâm, Trường giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung trên đây, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan.

+ Đối với trường hợp giải thể theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với tổ chức thanh niên xung phong vi phạm pháp luật phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền nêu trên.

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

- Kết quả thực hiện TTHC:

1. Văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

2. Quyết định giải thể của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (nếu được được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận).

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

+ Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.

+ Quyết định số 1957/QĐ-BNV ngày 12/12/2011 của Bộ Nội vụ về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

File đính kèm
Hình ảnh hoạt động
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập2
Tổng truy cập 2763032